MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

ในการรับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จะแยกแยะเสียงของพระเจ้าอย่างไร

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 - 15:31 น.
AA 18
พระดำรัสของพระเจ้าสามารถจัดเตรียมเสบียงอาหารและจัดเตรียมเส้นทางสำหรับผู้คนได้
องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) พระเจ้าพระองค์เองคือความจริง พระเจ้าทรงสามารถแสดงความจริงสำหรับเสบียงอาหารของมวลมนุษย์โดยสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นของพวกเขาไม่ว่า ณ เวลาใดและในสถานที่ใด ในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติ มวลมนุษย์มิได้รู้วิธีที่จะใช้ชีวิตและวิธีที่จะนมัสการพระเจ้า ดังนั้น พระเจ้าจึงได้ทรงประกาศใช้ธรรมบัญญัติโดยผ่านทางโมเสสเพื่อที่จะทรงนำทางผู้คนในชีวิตของพวกเขา ดังที่ได้ตรัสไว้ในพระบัญญัติสิบประการนั่นเอง ว่า “เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือออกจากแดนทาส ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:6–7) “ห้ามฆ่าคน ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา ……ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน ห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน ……” (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:17–21) หลังจากได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้ว ผู้คนของกาลสมัยนั้นจึงได้รู้วิธีที่พวกเขาควรใช้ชีวิตและวิธีที่จะนมัสการพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว เมื่อองค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาทรงพระราชกิจและเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรสวรรค์ พระองค์จึงทรงเริ่มสอนผู้คนว่า พวกเขาต้องสารภาพบาปของพวกเขาและกลับใจเสีย ทรงสอนว่าพวกเขาต้องยอมผ่อนปรนและอดทน สอนว่าพวกเขาต้องรักผู้อื่นเสมือนรักตนเอง สอนว่าพวกเขาต้องเป็นเกลือ และเป็นความสว่างของแผ่นดินโลกและอื่นๆ อีกมาก ดังตอนที่เปโตรได้ทูลคำถามนี้ต่อองค์พระเยซูเจ้าไปนั่นเองว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้ง? ถึงเจ็ดครั้งเชียวหรือ?” (มัทธิว18:21) พระเยซูได้ทรงบอกเปโตรไปตรงๆ ว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าเจ็ดครั้งแต่เจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ด” (มัทธิว18:22) หลังจากที่ได้ยินพระวจนะเหล่านี้จากองค์พระผู้เป็นเจ้า เปโตรจึงได้เข้าใจว่า การยกโทษเป็นบางสิ่งที่พวกเราควรยึดปฏิบัติ การนี้มิใช่เป็นไปตามสภาพเงื่อนไขหรือมีขีดจำกัดเป็นจำนวนครั้งที่เฉพาะเจาะจง แล้วจากนั้น เปโตรจึงได้มีเส้นทางแห่งการฝึกปฏิบัติ ด้วยเหตุนั้น หากตอนนี้ ใครบางคนให้ข่าวดีแก่พวกเราว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาแล้วและเป็นพยานต่อพวกเราว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำลังตรัสต่อคริสตจักรทั้งหลาย พวกเราก็สามารถรับฟังและประเมินว่า หนทางนี้สามารถจัดเตรียมเสบียงอาหารสำหรับความต้องการที่จำเป็น ณ ปัจจุบันของพวกเราให้กับพวกเราได้หรือไม่ ตอนนี้พวกเราล้วนกำลังใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะของการกระทำบาปแล้วจากนั้นก็สารภาพบาปเหล่านั้น อันเป็นสิ่งที่พวกเราไม่สามารถไขตัวเองให้หลุดพ้นไปได้เลย หากพระวจนะที่พวกเขาแบ่งปันมาสามารถชี้ชัดถึงเส้นทางที่จะทำให้ตัวพวกเราปลอดจากบาปและได้รับความบริสุทธิ์ได้ นี่ก็ย่อมหมายความว่า องค์พระเยศูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว พวกเราสามารถหยั่งรู้พระสุรเสียงของพระเจ้าโดยการใช้พื้นฐานจากหลักการเดียวนี้เอง การสามัคคีธรรมนี้จัดเตรียมเส้นทางให้กับเจ้าสำหรับการกลายมาเป็นหญิงพรหมจารีที่มีปัญญาและการรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่? เราหวังว่า หากเรื่องนี้ได้มีประโยชน์สำหรับเจ้า เจ้าจะแบ่งปันมันให้กับผู้อื่น ความการสามัคคีธรรมนี้จัดเตรียมเส้นทางให้กับเจ้าสำหรับการกลายมาเป็นหญิงพรหมจารีที่มีปัญญาและการรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่? เราหวังว่า หากเรื่องนี้ได้มีประโยชน์สำหรับเจ้า เจ้าจะแบ่งปันมันให้กับผู้อื่น ความ


แนะนำสำหรับท่าน:


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

ในการรับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จะแยกแยะเสียงของพระเจ้าอย่างไร